Energisparing – Vi anbefaler 3 konkrete tiltak for å redusere energikostnadene. Les mer!

EM SYSTEMER

”Gjennom bransjekunnskap, nytenkning og engasjement skal vi tilby energieffektive systemer og tekniske løsninger som øker lønnsomheten og komforten i kommersiell bygningsdrift.”

LOGG INN I
EM APP

EM Systemer AS tilbyr i det norske markedet vårt moderne egenutviklede SD-anlegg for effektiv drift og overvåkning av bygningstekniske anlegg. SD-anlegget er kostnadseffektivt ved investering og er et verktøy for å drifte bygget energieffektivt med lave energikostnader som mål.

EM System er vårt hovedprogram, det er kontinuerlig utviklet siden 1992. Først og fremst etter innspill fra våre kunder, konsulenter, myndighetenes krav og våre egne erfaringer i mer enn 25 år. Vi arbeider hver dag for å videreutvikle SD-anlegget slik at det skal ha stor funksjonalitet og være enkelt å bruke.

EM Systemer har levert ca. 3500 SD-anlegg siden starten i 1992. Oppdragsmengden er hovedsakelig fordelt mellom kommuner, fylkeskommuner og private næringsbygg. Med dette antallet SD-anlegget har vi selvsagt erfaringer fra en rekke forskjellige bygg og forskjellige problemstillinger. Nøkkelen til suksess er å gjøre ting enkelt og forståelig for brukerne, og utføre installasjonene med høy faglig kvalitet.

Lurer du på om vårt SD- anlegg passer for ditt bygg?

Vårt SD-anlegg er kort fortalt et energistyresystem/ kontrollsystem for byggets tekniske anlegg.

Sentrale oppgaver til SD-anlegget er energistyring, regulering, logging- trending og alarmbehandling av byggets tekniske anlegg. En kan derfor enkelt si at en av SD-anleggets hovedoppgaver er å ta kontroll på de tekniske anleggene og visualisere den aktuelle driften slik den er i øyeblikket og slik den har vært, samt sette kriterier for drift og energibruk.

Eksempler på kriterier for drift er når skal ventilasjonsanlegget starte og stoppe, hvilken temperatur skal ventilasjonsluften ha. Temperaturstyring av lokalene på dagtid, ettermiddag, helg og i ferier.

SD-anlegget setter grenser for effektuttaket slik at en ikke får unødvendig høye nettleiekostnader.

PRODUKTER OG TJENESTER

SD-ANLEGG

EMS SERVER

EMPORTAL

EMS WEB

EOS

REDUSER BYGGETS ENERGIKOSTNADER MED OPPTIL 40%

Når en bygger et bygg er fokuset på investeringskostnader, mens når bygget er ferdig flyttes fokuset til driftskostnader. Når en investerer i SD-anlegg i eksisterende bygg er det som oftest ut fra krav til energireduksjon, oppnå bedre kontroll på inneklima og enklere drift av tekniske anlegg.

Det er vår erfaring at installasjon av SD-anlegg i et eksisterende bygg reduserer energiforbruket med 10 – 40%. Dette utgjør en vesentlig andel av byggets driftskostnad. 10 – 15 % reduksjon får en erfaringsmessig automatisk ved å installere et SD-anlegg, men skal en oppnå 20 % eller mer energireduksjon, så er det fordi brukeren tar i bruk mulighetene og funksjonalitetene i SD-anlegget og drifter SD-anlegget aktivt. Vi ønsker at dere lykkes med en investering i vårt SD-anlegg og vi er bevisst vårt ansvar med å tilrettelegge og formidle kunnskap i drift av våre SD-anlegg.

Vi installerte EM Systemer SD- anlegg og tilknyttet det til EM Portal i slutten av 2011. Energiforbruket til fjernvarme for bygningsdrift ble umiddelbart redusert, og investeringen inntjent på under ett år. 

Sammen med flere ENØK-tiltak har vi i årene 2012 til nå i 2020 redusert forbruket gjennomsnittlig med 1.5 GWh per år, nesten 70 %. Hvis prisen for fjernvarme er 1,- kr per kWh så har vi 1,5 MNOK årlig i reduserte energikostnader, som er gode penger for oss.

Stein Thore Hansen Teknisk sjef Kongsberg Automotive

Vi installerte EM Systemer SD- anlegg og tilknyttet det til EM Portal i slutten av 2011. Energiforbruket til fjernvarme for bygningsdrift ble umiddelbart redusert, og investeringen inntjent på under ett år. 

Sammen med flere ENØK-tiltak har vi i årene 2012 til nå i 2020 redusert forbruket gjennomsnittlig med 1.5 GWh per år, nesten 70 %. Hvis prisen for fjernvarme er 1,- kr per kWh så har vi 1,5 MNOK årlig i reduserte energikostnader, som er gode penger for oss.

Stein Thore Hansen Teknisk sjef Kongsberg Automotive

Slik gjør vi det

Vi gjennomfører en befaring på bygget eller henter inn informasjon om de tekniske anleggene i bygget. Deretter utfører vi en energivurdering basert på historiske energidata og areal.

Drift av varmeanlegg og ventilasjonsanlegg utgjør ca. 65 % av byggets energiforbruk, og det er derfor her en legger inn investeringene for å oppnå energireduksjon.

For bygg med elektrisk oppvarming har vi alltid et fokus på individuell temperaturstyring og effektregulering.

Vi knytter oss alltid til byggets energimåler – dersom en ikke vet hvor mye energi en bruker kan en heller ikke spare noe. Synergieffekter som enklere drift og kontroll på inneklimaet er også viktige effekter av en slik installasjon.

SD-anlegget tilknyttes EM Portal og driftes fra PC, nettbrett og mobil. Enkel tilgjengelighet til SD-anlegget er nemlig en forutsetning for aktiv drift og kontroll med byggets energiforbruk.

Vår oppgave er å gjøre kompliserte ting enkelt og forståelig.

HVORFOR VELGE OSS?

Utvikles i Bergen
– leveres i hele Norge

Vi har egen utviklingsavdeling i Bergen for Software og hardware. Undersentraler, følere og annet utstyr produseres i Bergen.

Egenutviklet SD-anlegg

  • Kort vei fra kundens ide til utvikling av nye funksjonalitet i hovedprogrammet.
  • Vi kan alt om vårt SD-anlegg, fordi vi har utviklet det selv.

Behold eksisterende installasjoner

Alle våre tidligere installasjoner tilbake til 1992 kan benytte vårt siste hovedprogram – full kompatibilitet er vår rettesnor ved all utvikling.

Enkelt å betjene
– høy funksjonalitet

Sterkt fokus på brukergrensesnitt, funksjonalitet og samhandling mellom systemer.

Utvikles i Bergen
– leveres i hele Norge

Vi har egen utviklingsavdeling i Bergen for Software og hardware. Undersentraler, følere og annet utstyr produseres i Bergen.

Egenutviklet SD-anlegg

  • Kort vei fra kundens ide til utvikling av nye funksjonalitet i hovedprogrammet.
  • Vi kan alt om vårt SD-anlegg, fordi vi har utviklet det selv.

Behold eksisterende installasjoner

Alle våre tidligere installasjoner tilbake til 1992 kan benytte vårt siste hovedprogram – full kompatibilitet er vår rettesnor ved all utvikling.

Enkelt å betjene
– høy funksjonalitet

Sterkt fokus på brukergrensesnitt, funksjonalitet og samhandling mellom systemer.