OM EMS SERVER

EMS Server 8 er et komplett SCADA og visualiseringssystem for SD anlegg skreddersydd for det Nordiske markedet. EMS Server 8 inneholder alle de funksjoner og muligheter som trengs for å drifte din bygningsmasse på en effektiv og energiriktig måte.

Filosofien til EM Systemer har alltid vært at aktive og interesserte brukere er de som får det beste ut av SD anlegget. For å stimulere til aktiv bruk er man helt avhengig av et brukergrensesnitt som er intuitivt og som gir tilbakemelding til bruker på de handlinger han foretar seg i forhold til blant annet energi- og effektregulering på bygget.

I motsetning til de aller fleste SCADA programmer, er EMS Server 8 skreddersydd med et ferdig brukergrensesnitt. Brukergrensesnitt og funksjonalitet er utviklet basert på over 25 år med erfaringer og i tett samarbeid med ulike brukergrupper av systemet i alle disse årene, og informasjonen systemet tilbyr er rasjonelt sammenkoplet slik at man enkelt og sømløst kan navigere seg mellom de ulike elementene i SD anlegget.

EMS Server 8 inneholder en rekke forhåndsdefinerte trender og rapporter, samt ferdige moduler for blant annet effektregulering og EOS oppfølging av din bygningsmasse. Det er videre lagt vekt på fleksibilitet i forbindelse med drift og bruk av bygget utenom standard driftstider – slik at man enkelt skal kunne benytte byggets arealer også til andre formål.

EM Systemer har alltid hatt stort fokus på energiriktig styring av bygg – og SD anlegget er tilrettelagt for dette med ferdige moduler som sørger for optimal og energiriktig drift, samt moduler for visualisering av byggets energitilstand og resultat av effektregulering.

Systemet videreutvikles kontinuerlig, og i siste versjon av EMS Server inkluderes blant annet en løsning for styring av energiflyt i en bygningsmasse tilknyttet AMS måler med solceller, batterilager og elbil ladestasjon. Systemet visualiseres med energitilstand, samt rapporter over forbruk (time og uke) og besparelsesberegninger for de ulike elementene som deltar i systemet.

BRUKERGRENSESNITT

Brukergrensesnitt er viktig. Uten et godt brukergrensesnitt forsvinner lysten til å arbeide med systemet. Uten lysten til å arbeide med systemet mister systemet noe av sin verdi og sitt potensiale.

EM Systemer ønsker å stimulere til bruk av SD anlegget slik at kunde får maksimalt utbytte av sin investering. For å få til dette er det en del elementer som må på plass:

Intuitivt brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet i EMS Server 8 er enkelt og lett forståelig. EM Systemer sin filosofi er at det skal være mulig å betjene anlegget selv om man ikke er utdannet SD ingeniør.
Dette gjenspeiler seg i alle menyer og hvordan de ulike deler av systemet er linket sammen slik at informasjon man trenger alltid er lett tilgjengelig.

Responsivt

Når man gjør endringer i SD anlegget ønsker man å se resultatet av de endringer man foretar seg. Eksempelvis, dersom man senker effektgrense for å redusere effekttopper på bygget, er det helt naturlig at man har både mulighet til å se hvordan algoritmene for effektregulering arbeider med de ulike lastene for å holde effekten nede, samt at man har tilstrekkelige trender og rapporter for å kunne se resultatet av de endringer man foretar seg. I tillegg hjelper det å ha historiske effekttopper lett tilgjengelig når man gjør endringer på maks grenser.

Tilgjengelig

Det er viktig at man har tilgang til SD-anlegget når man har behov for det, og det er tilrettelagt for flere metoder for å få tilgang til EMS Server 8.
I tillegg til å være en Windows applikasjon kan bruker ved hjelp av EMS Web arbeide på SD-anlegget via ulike mobile enheter og flater, og ved hjelp av EMPortal.no kan man få tilgang til SD-anlegget uansett hvor i verden man befinner seg. Kombinasjonen EMS Web og EMPortal.no gjør tilgjengeligheten for betjening av SD-anlegget optimalt.

Alarmbehandling

Alarmbehandling i EMS Server 8 er gjort enkelt slik at man skal kunne få en god oversikt over alarmstatus på bygget med mulighet for sortering og filtrering basert på grupper og ulike kriterier. Man kan blant annet tilegne alle alarmer tilhørende et spesifikt ventilasjonsaggregat en gruppe slik at man enkelt kan se alarmhistorikk for dette aggregatet over tid.

HISTORISK KOMPATIBILITET

EM Systemer har stort fokus på historisk kompatibilitet. For oss er det viktig at kunden hele tiden skal vite at vi ikke vil lansere generasjonsskifte i våre leveranser som gjør tidligere leveranser inkompatible.

Ny programvare skal fortsatt kunne kommunisere med undersentraler som ble levert for 20 år siden, og vi ønsker at kunden skal kunne ta del i den videreutviklingen som daglig finner sted med EMS Server 8 og dets tilhørende programvare- og tjenesteportefølje.

Som et eksempel på nytten av historisk kompatibilitet kan vi nevne at det de siste årene er lansert et JSON/REST API på EMS Server 8 og blant annet laget en mobil applikasjon som benytter dette grensesnittet. Resultatet er at bruker kan få tilgang til en app som tillater endring av settpunkt på sitt kontor, mulighet for bestilling av overtid, samt sette fri- og sykedager for enda bedre energistyring og besparelse. Alt dette ved å oppgradere hovedprogrammet, EMS Server 8, og fortsatt benytte historisk installasjon med undersentraler levert for 15 år siden. I disse dager da det er mye snakk om hvordan man kan gjøre gamle bygg smarte, er dette et utrolig godt tilbud med lav innstegspris.

Alt inkludert

Det finnes ingen moduler, ekstra pakker eller lisenser for utvidelse i EMS Server 8. Uavhengig av størrelse og type bygg vil du som bruker få tilgang til all funksjonalitet som ligger i programvarepakken. Dette innebærer at man blant annet slipper å gå til innkjøp av ekstra software for EOS rapportering.

ENERGIRIKTIG DRIFT

For å kunne drifte bygget mest mulig energiriktig må man ha et forhold til gjeldende forbruk, forventet forbruk og historisk forbruk. Uten denne informasjonen leter man litt i blinde etter de rette styringsparametere for energiriktig drift. I tillegg er man avhengig av installerte målere på de ulike fordelingene slik at man kan spore energiflyten i bygget. For EM Systemer har det derfor vært helt naturlig å inkludere EOS rapporter i SD-anlegget som en standard del av leveransen uavhengig av bygningstype og størrelse.

Det elementære

Det enkleste tiltaket for energiriktig drift av et bygg er å sørge for at ventilasjonsanlegg går til rett tid og at rom/soner kun varmes opp ved behov. EMS Server 8 er tilrettelagt med egne tidskalendere på alle rom/soner og styring av tekniske anlegg med en rekke muligheter for overstyringer og alternative driftstider og moduser ved behov.
Alle soner har også mulighet for optimal start, slik at man sørger for at rommet oppnår ønsket temperatur til rett tid basert på erfarte verdier ved ulike utetemperaturer.

EOS rapporter

Noe av det viktigste med et SD-anlegg er å holde energiforbruket i bygget så lavt som mulig. Uten gode EOS rapporter er det vanskelig å få et forhold til forbruket og derfor også vanskelig å sette rett effektgrensene. En rekke EOS rapporter er inkludert som standard i EMS Server 8 og man trenger ikke noe konfigurering for å sette disse i drift, legg bare til de ulike energimålerne og alt er klart.

AMS måler

Det er laget grensesnitt mot HAN porten på AMS målerne for visualisering av blant annet effekt, forbruk, fasestrømmer og spenninger. AMS målerne er naturligvis også lagt til effektreguleringsalgoritmene i SD anlegget slik at man fortsatt kan effektregulere bygget, selv etter at måler med puls er skiftet til AMS måler uten pulsutgang.

Solcelle anlegg, batterilading for bygningsdrift og elbil ladestasjon

Som en del av siste versjon av EMS Server 8 er det lansert en løsning som styrer energiflyt for bygg med installert solcelleanlegg, batterilager og elbil ladestasjon.

Hensikten er å benytte så mye som mulig av solproduksjon til eget forbruk, samt å benytte batteri som reservekapasitet i effektreguleringsalgoritmene. I tillegg lades batteriet på tider av døgnet med lavest energipris i henhold til Nordpool spot.

Visualisering av energiflyt og besparelse i forhold til gjeldende tariffavtale, solproduksjon, effektregulering og optimale ladetidspunkt er en del av leveransen.