Ofte stilte spørsmål

Et SD-anlegg er et skjermbasert styresystem for drift av tekniske anlegg og energioppfølging  i et bygg. Å legge vekt på funksjonalitet og brukergrensesnitt er viktig når en installerer slike system. Hensikten med installasjonen er å ta kontroll på de tekniske anleggene i et bygg og drive dem energieffektivt.

SD-anlegget er tidsbesparende med hensyn til drift og ettersyn av de tekniske anleggene i bygget(ene), samtidig som det også gir en energibesparende drift. Driftskostnadene relatert til bygningsdrift er betydelige. Dessverre kan ikke SD-anlegget gjøre noe med kraftprisene, men SD-anlegget kan sørge for optimalisert drift i forhold til nettleietariffene og at energiforbruket reduseres og dermed reduseres også volumet på energikjøpet. Dette gir igjen reduserte offentlige avgifter.

Installasjon av SD-anlegg gir redusert energi- og effektforbruk og lavere energikostnader som følge av aktiv styring av driftstider og temperatur på de tekniske anleggene.  De fleste bygg har avanserte varme- og ventilasjonstekniske anlegg og det er tidkrevende å drifte dem hvis du ikke har et godt verktøy i form av et SD-anlegg med et enkelt brukergrensesnitt på PC, nettbrett og mobil. 

Å være klar over sitt eget forbruk er en forutsetning for å sette mål om energibesparelse. Dette gjøres ved at all innkjøpt energi til bygget måles og det settes opp energirapporter i SD-anlegget. For byggets energimåler tilkobles HAN porten, for fkjernvarme må en få energi tallene fra egne fjernvarmemålere. 

Kontroll, styring og dokumentasjon av byggets inneklima er viktig for brukerne av bygget, SD-anlegget har en nøkkeloppgave her.

I nye bygg er installasjon av SD-anlegg ofte en del av byggeprosjektet. I eksisterende bygg varierer installasjons tiden fra 1 til 6 uker avhengig av kompleksitet, antall tekniske anlegg og størrelse på bygget.

Når en tar service på SD-anlegget tar en egentlig service på de tekniske anleggene som SD-anlegget styrer og regulerer. Fordelen med SD-anlegg er at en har enkel tilgang til, og kontinuerlig god kontroll på de tekniske anleggene. Vi anbefaler service hvert år, men de større byggene deler opp servicen i 2 deler og gjennomfører en del hvert år.

Erfaringsmessig går tekniske anlegg med for lange brukstider, for høy temperatur og en del tekniske anlegg har også feil som ikke blir oppdaget før installasjonen av SD-anlegg dokumenterer dette.

SD- anlegget gir deg kontroll over byggets energimålere og de tekniske anleggene med hensyn til driftstider, temperatur og alarmbehandling. 

Nøkkelen til å redusere et energiforbruk i et bygg er først og fremst å bli bevisst på byggets energiforbruk i sum  og gjerne døgnprofiler over forbruket. Deretter må en være  konsekvent på driftstider og temperatur for de tekniske anleggene og ikke minst avdekke tidlig feil på tekniske anlegg som ville gitt et unødvendig energiforbruk.

EM Portal er Norges største overliggende skybaserte system for drift av SD-anlegg hovedsakelig fra EM Systemer, men også andre SD- fabrikat er tilknyttet denne skyløsningen. 

EM Portal gir enklere tilgang til SD-anleggene fra mobil og nettbrett. Automatisert backup, program vedlikehold, support og rabatter på utstyr og servicearbeid er også en del av EM Portal.

EM Portal gir økt funksjonalitet i forbindelse med drift og energioppfølging.

Innen byggautomatisering er begrepet styringssystem ofte synonymt med et SD-anlegg, dvs. et skjermbasert system for drift av byggets bygningstekniske anlegg. SD-anlegget er det overordnede systemet som sørger for en samhandling mellom de tekniske anleggene og byggets energi – og effektforbruk.

Et styringssystem i bygg, ofte kalt et SD-anlegg er det mest effektive verktøyet for energieffektiv drift av byggets tekniske anlegg. SD- anlegget visualiserer på en forståelig måte drift av til dels kompliserte tekniske anlegg. 

En må huske på at byggdrifterne har en allsidig erfaring og kompetanse, og det er viktig å lage brukergrensesnittet enkelt og praktisk, slik at styringssystemet blir brukt aktivt.

EM Systemer sine hovedprodukter er EM Portal, SD-anlegget EM System og  Energioppfølging

Ved nybygg / påbygg eller rehabilitering tilbyr vi våre tjenester direkte til sluttkunde, eller som en leveranse til entreprenører i markedet. I eksisterende bygg kan vi gjennomføre befaringer, utarbeide kalkyler for installasjonskostnader og beregne energibesparelse basert på gjeldende nettariff og energipriser. Vi leverer energioppfølging som en sentral del av EM Portal, men også EOS systemer basert på et samspill mellom Gurusoft sin programvare integrert mot SD-anleggene tilknyttet EM Portal. Dette gir en merverdi for både driftere av bygg  og dem som har med energiledelse sentralt i organisasjonen.

Vi har flere serviceavdelinger som utfører service og oppgraderinger på eksisterende SD-anlegg og bistår med drift av SD-anleggene fra EM Portal.

EM Systemer har egen utviklingsavdeling og gjør utviklingsprosjektet i samarbeid med kunder, et eksempel på dette er Energiflyt som er et prosjekt for Haugaland Kraft Nett, hvor en integrerer solcelleanlegg, batterianlegg, batteriladning for elbiler og bygningsdrift. Vi er også deltaker i et EU prosjekt hvor vi er med i en internasjonal gruppering som lager et system for energifleksibilitet i nettet.

EM Systemer leverer tjenester i hele landet fra Agder i Sør til Finnmark i Nord, enten ved våre egne prosjektavdelinger eller i et samarbeid med lokale entreprenører. På den måten  bygger vi  kompetanse på SD-anlegget sammen med kundene direkte eller til deres samarbeidspartnere lokalt. Med EM Portal er vi bare et tastetrykk unna ved installasjon, idriftsettelse eller drift, til beste for alle.

SD-anlegg er et verktøy for å øke lønnsomhet og komfort i bygningsdrift, men når en bygger slike systemer er det viktig å legge vekt på funksjonalitet og brukergrensesnitt ved drift av systemet. 

Det er mange leverandører av SD-anlegg, men som i alt annet så er det varierende oppbygging, brukergrensesnitt og funksjonalitet i systemene.

Nøkkelord for å øke lønnsomhet og komfort i kommersiell bygningsdrift er å installere et SD-anlegg , ta kontroll på de tekniske anleggene, forstå hvordan de fungerer og hvordan de kan driftes på best mulig måte. Energiøkonomisering handler stort sett om om tid og temperatur. En god dialog mellom kunden og leverandøren av systemet er en forutsetning for å få ut potensialet i systemet. 

Gjennomfør service på anleggene, det er en investering  som sikrer energieffektiv god drift.

Gjør fornuftige  valg som kan dokumenteres i ettertid både med hensyn til energiforbruk, energikostnader og inneklima.