SD-ANLEGG

Et SD-anlegg er et verktøy for automatisert drift av bygningstekniske anlegg i ett eller flere bygg. Installasjon av SD-anlegg gjør styring og kontroll av til dels kompliserte tekniske anlegg enkelt, og er tidsbesparende for driften, energieffektivt og kostnadsbesparende.

Hvorfor bør man ha et SD-anlegg?

Et godt utført SD-anlegg sikrer deg kontroll på driften av byggets tekniske anlegg og byggets energiforbruk/ energikostnader. Fra SD-anlegget kan du enkelt sette kriterier for drift og dermed ta kontroll på byggets energibruk. Installasjon av SD-anlegg vil alltid gi reduserte energikostnader.

Energikostnader utgjør en vesentlig del av bedriftens kostnader, og i mange bedrifter er dette en kostnad en ikke har kontroll på.

Et forbedret og dokumenterbart inneklima er en synergieffekt som mange opplever etter å ha installert et SD-anlegg.

I forbindelse med rehabilitering, nybygg og større ombygginger vil byggets SD-anlegg være til hjelp for konsulenter og rådgivere i deres arbeid med beskrivelser for anbudsunderlag ved utvidelser og endringer i bygningene.

Nye byggeforskrifter, økt fokus på inneklima og krav til energieffektivitet, ny teknologi og digitalisering har ført til at SD- anlegg er vanlig i alle nybygg og rehabiliteringer av eldre bygg.

HVEM KAN HA NYTTE AV ET SD-ANLEGG?

For byggeier og deres forvaltere er et SD-anlegg en installasjon som senker energikostnadene. SD-anlegget dokumenterer også energibesparelse, inneklima og selve driften av sentrale tekniske anlegg på bygget. Rapporter i SD-anlegget forenkler også innrapportering av myndighetskrav.

SD-anlegget er driftsorganisasjonene sitt fremste verktøy for effektiv- og energiøkonomisk drift. Et godt SD-anlegg gjør drift av til dels teknisk kompliserte anlegg enklere, og er derfor tidsbesparende for driftsoperatøren.

Mange byggeiere har ikke egen driftsorganisasjon, og en opplever at kunnskapen og tiden til å betjene tekniske anlegg er knapp. Vårt SD-anlegg og EM Portal forenkler driften samtidig som en får kontroll med energibruken. Med en driftsavtale kan EM Systemer ta en aktiv rolle i driften og sikre at investeringene er lønnsomme over tid.

Lønnsomt også i mindre bygg

Tidligere var SD-anlegg lønnsomt for bygg med et energiforbruk fra 150.000 kWh, men de senere år er SD-anleggene blitt mer kostnadseffektive. Vi opplever derfor en økning av leveranser til eldre bygg hos eksisterende kunder hvor det tidligere ikke var lønnsomt ut fra rene energibetraktninger.

Eksisterende bygg har en historie og et opplevd energiforbruk, og det er enkelt å beregne hvor stort energisparepotensialet er i bygget.

EM Systemer har en egen IKT avdeling og vi har etablert kommunikasjonsmuligheter som gjør det enklere å knytte andre bygg til de eksisterende SD-anleggene og dermed utnytte bedre tidligere investeringer.

I eksisterende bygg leverer vi SD-anlegg enten direkte til byggeier, eller som en leveranse til elektroentreprenører og VVS entreprenører som gjerne har en rammeavtale med byggeier.

Nybygg, tilbygg og rehabiliteringer

Ved nybygg og større rehabiliteringer hvor en benytter totalentreprise eller generalentreprise ønsker vi primært å levere direkte til totalentreprenøren. Dette fordi SD-anlegget griper inn i leveransene til de andre tekniske fagene som ventilasjon, rørfaget og elektro. Erfaringer har vist at det beste resultatet får prosjektet når vi er en aktiv deltaker på samme linje i byggeorganisasjonen som de andre tekniske fagene.

Alternativt leverer vi til Elektro- eller VVS entreprenørene som tar SD-anlegget inn i deres tilbud til totalentreprenøren.

Vi har også gode erfaringer med prosjekter i kommuner hvor kommunen har innleid en konsulent som Byggherreombud teknikk. Vedkommende ivaretar byggherrens kravspesifikasjon og vi vil da samarbeide tett for å finne gode løsninger og ivareta kravspesifikasjonen for SD-anlegget på tvers av de tekniske fagene.

EM System SD-anlegg i offentlige bygg (%)

EM System SD-anlegg i private næringsbygg (%)

ET LITE TILBAKEBLIKK

Vi leverte vårt første SD-anlegg i 1992. Vi utviklet et hovedprogram, HPC 1000 (heter nå EMS) som ble installert på en industri PC.  Hovedprogrammet kommuniserte med undersentraler i elektrofordelinger og automatikk tavler.

Fra hovedprogrammet satte en tider for når det skulle være varmt i rommet og hvilken temperatur undersentralene skulle regulere etter. Videre satte en fra hovedprogrammet tidsstyringen for ventilasjonsanlegget og temperatur på ventilasjonsluften, undersentralens regulatorer regulerte pådraget på varmegjenvinner og varmebatteri.

Byggets energimåler ble tilknyttet en undersentral og dermed kunne en registrere energiforbruk og effekt regulere beredere og varmeovnene i bygget.

Alarmsignaler fra de tekniske anleggene ble tilknyttet undersentralene og status ble visualisert i hovedprogrammet.

Denne enkle måten å designe et SD-anlegg på har vært en suksess og SD-anlegget kan leve videre i dag, da vi har kompatibilitet i vår utvikling. Dvs. alt vi utvikler i hovedprogrammet, som nå heter EM System 8, fungerer på undersentralene som ble installert helt tilbake til vår første undersentral.

Det betyr at den teknologiske utviklingen gir funksjonalitet på utstyr levert for mer enn 25 år siden. I praksis er romføleren som ble installert i 1992 nå tilgjengelig fra en mobiltelefon med vår mobilapp i 2020.

DAGENS SD-ANLEGG

I dag bygges det teknisk kompliserte bygg etter krav og retningslinjer fra myndighetene. Myndighetene er igjen påvirket av bransjeorganisasjoner, konsulentmiljø, teknologibedrifter og utstyrsleverandører. Digitalisering og Grønt skifte er begreper som legger føringer på hva et SD-anlegg skal inneholde og hvordan det skal samspille med tekniske installasjoner i bygget og dens organisasjon.

Forskjellen fra tidligere års installasjoner er at antallet tekniske anlegg som tilknyttes SD-anlegget har økt vesentlig. Varmepumper, ventilasjonsaggregater, sirkulasjonspumper og annet utstyr leveres nå med intern automatikk som kommuniserer mot SD-anlegget.

Dette fører til at datautvekslingen mellom 3’dje parts automatikk og SD-anlegget krever en god struktur, både med hensyn til driftssikkerhet og grensesnittmatrise. Dette igjen fører til et økt behov for IKT, da de fleste tekniske anlegg nå blir tilknyttet via byggets nettverk.

Likevel er et SD-anlegg fremdeles et sentralt driftskontroll anlegg. I det ligger det at byggets tekniske anlegg er tilknyttet et overordnet system hvor en ivaretar drift av tekniske anlegg for å optimalisere energibruk og inneklima. Alarmhåndtering, energirapportering, og kommunikasjon mot andre systemer f.eks. FDV systemer.

Hvor avansert vi skal lage ditt SD-anlegg er ditt eget valg utfra ditt behov og vi anbefaler at kost/nytte vurderinger og sunn fornuft vektlegges.