SERVICEGJENNOMGANG

Servicegjennomgang er et godt alternativ dersom en ikke ønsker å tegne en gjentagende serviceavtale.

Som ved en serviceavtale er hensikten med servicegjennomgangen at en kontrollerer automatikken og avdekker eventuelle feil som på sikt gir et unødvendig energiforbruk og eventuelt forringet inneklima.

Det utarbeides en rapport som forteller hva som fungerer, eventuelt hva som anbefales utbedret straks og hvilke utbedringer dere kan legge inn i en vedlikeholdsplan. Mindre feil og justeringer blir rettet/ utført ved servicen.

Backup av systemet foretas, men oppgradering av hovedprogram er ikke inkludert uten at det avtales særskilt.

SERVICE AV SD-ANLEGG

Fra Bergen, Oslo og Trondheim utfører våre serviceavdelinger vedlikehold og ettersyn av våre SD-anlegg. Våre teknikere utfører planlagte årlige servicer i henhold til serviceavtaler og akuttservice når det trengs.

Feil på tekniske anlegg vil alltid føre til forringet inneklima og/eller økte energikostnader. Våre serviceavdelinger utfører akutt service når dere har behov for det.

Dersom SD-anlegget er tilknyttet EM Portal vil vi koble opp deres SD-anlegg, og i mange tilfeller vil teknikeren kunne rette feilen som fjernservice fra vårt kontor. Enkelt, effektivt, og kostnadsbesparende.

SERVICEAVTALE

Det er viktig å vedlikeholde de tekniske installasjonene både for å unngå verdiforringelse og for å overholde myndighetenes krav om internkontroll og HMS. Å gjennomføre et forebyggende, verdibevarende vedlikehold er en god investering for framtiden.

Omfang og innhold av serviceavtaler avhenger av om man har eget driftspersonell og hvilken fagkompetanse disse har.

Hensikten med servicegjennomgangen er at en kontrollerer automatikken og avdekker eventuelle feil som på sikt gir et unødvendig energiforbruk og eventuelt forringet inneklima.

I serviceavtalen inngår det foruten gjennomgangen av SD-anlegget på bygget, oppgradering av SD-anleggets hovedprogram og backup av systemet.

Det utarbeides en rapport som forteller hva som fungerer, eventuelt hva som anbefales utbedret straks og hvilke utbedringer dere kan legge inn i en vedlikeholdsplan. Mindre feil og justeringer blir rettet/ utført ved servicen.

Ta kontakt med oss, så skreddersyr vi en serviceavtale for SD-anlegget etter deres behov.

DRIFTSAVTALE

Den billigste energien er den du ikke bruker!

Vår erfaring er at aktiv og riktig drift av SD-anlegg øker energibesparelsene og reduserer dermed energikostnadene vesentlig.

For kunder som ikke har egen driftsorganisasjon kan en driftsavtale være aktuelt. SD-anlegget tilknyttes EM Portal og vi drifter byggets tekniske anlegg på en aktiv og profesjonell måte.

Våre operatører kontrollerer SD-anlegget jevnlig og alle alarmer rutes direkte til oss. Ved en proaktiv drift sikrer en at feil på teknisk anlegg ikke får utvikle seg over tid, med det resultatet at inneklimaet forringes og energiforbruket øker. Dersom vi finner feil eller avvik som krever et oppmøte fra våre teknikere eller andre entreprenører vil vi i forkant orientere dere om dette.

I god dialog med dere tilpasser vi driften av de tekniske anlegg slik at energiforbruk ved helligdager og ferier reduseres.

Ved årets slutt utarbeides det en rapport over viktige driftsavvik. Vi evaluere byggets energiforbruk og gir råd om energibesparende tiltak dersom det er aktuelt.

KONTAKT OSS FOR SPØRSMÅL ELLER BESTILLING AV SERVICE

EM Systemer Bergen

EM Systemer Oslo

EM Systemer Trondheim